Fossum Terrasse

Barnehagen Vår, Fossum Terrasse ligger rett i skogkanten på Fossum Terrasse; Eiksmarka. Barnehagen har en uteprofil. Dvs at vi er mye ute - på tur i skogen i nærheten, innenfor barnehagens svært store uteområde eller i den umiddelbare nærheten. Barnehagen har en egen grillhytte med plass til inntil 30 barn. Der er det godt å spise lunsj på vinterstid! Barnehagen har et entusiastisk personale som har masse glede, energi og omsorg i det daglige med barna her.

Barnehagen er åpen fra 0730-1700. Den er stengt 3 uker i juli og har åpningstid fra 0800-1600 de resterende dagene i juli, samt i rom-jul og påskedagene. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året hvor den er stengt, i tillegg til 23., 24. og 31.12


Barnehagen er godkjent for barn fra 0-6 år. Det er 4 avdelinger og ca 60 barn som leker og koser seg her hver dag. Vi har rene små-barn og store-barns avdelinger. Alle barn og voksne er godt kjent og mye sammen på tvers av egen avdeling. Vi tar i mot barn fra nærmiljøet, dvs barn fra Fossum terrasse, fra Ila og området rundt og fra Eiksmarka-området generelt. Vi har for det meste barn som sogner til Eiksmarka- og Eikeliskole. 

Avdelinger

Vi har 4 avdelinger. Antallet barn og alderssammensetningen varierer noe fra år til år, derfor vil det også være noe ulike sammensetninger på avdelingene fra år til år.

Ekornredet og Froskedammen har barn fra 1-3 år. Det er pt 10 og 13 barn på disse avdelingen.

Begge småbarnsavdelingene har mye aktivitet i små grupper. De har lik dagsrytme og ganske like tema gjennom året. De har en egen gruppe for de eldste barna 1 dag i uken, som er på tvers av avdeling. På denne måten får de største barna aktiviteter rettet rett mot seg og de får gode muligheter til å bli trygge på og godt kjent med alle barna de senere skal begynne på stor avdeling med. En av pedagogene på småbarnsavdelingen har fast ansvar for denne gruppen.

Fokus på småbarnsavdelingene er ro, trygghet, glede og omsorg. De bruker god tid til alle faste aktiviteter. De bruker tiden til disse faste aktiviteter (mat, påkledning, bleieskift, forberedelser til soving osv) til å møte hver og en. Her skal barna få lov til å bruke den tiden de trenger, de skal bli sett og forstått. De skal prøve selv – men få hjelp når de trenger det. Her er det unike muligheter til å se hver og en, bruke språk og kroppsspråk og ta seg tid til kos og omsorg.

Alle småbarna er ute stort sett hver dag. Alle sover ute – og i tillegg er det tid for lek ute, sommer som vinter. De voksne legger til rette for lek og samspill ute med barna. Begge avdelingen har hver sin turdag hvor de går etter beste evne. Målet med turen er sjelden at de skal gå langt, men at de skal ha det moro på veien til og fra. Felles opplevelser som en tur skaper gode bånd barna i mellom.

Begge avdelingene har samlingsstunder flere dager i uken. For de minste barna er det viktig med gode rammer rundt dette, gjenkjennelse og deltakelse fra barna er viktig elementer. De synger, har instrumenter, forteller eventyr og regler og bruker så klart masse konkreter og bilder så alle barna kan få med seg innhold. Humor og glede er viktig.
Vi har ofte gym/fysisk aktivitetsløype for barna. Her er det bare å bruke fantasien-vi lager en liten løype med egnede rekvisitter som balanse brett, tunneler, matter og ting man kan krype under og over. Dette kan være både i inne- og utetiden.

De har også formingsstunder, her er det ofte maling, plastelina og limebilder som er utgangspunktet. Barna skal ha det gøy, eksperimentere og prøve ut nye ting og få lov å grise litt. Prosessene i aktiviteten er viktigere enn resultatene. Forming har vi nesten alltid i små grupper.

I løpet av uken er det masse tid til spontane og planlagte lekegrupper, her er de voksne aktive deltakere i rollelek i kjøkkenkroken, med bilbanen, togbanen, duplobygging, ballspill, med dyrene eller hva som måtte interessere barna for tiden. I leken skapes vennskapsbånd og språket og den sosiale kompetansen utvikles og her får barna prøvd ut nye ting.

Vi har også masse tid til rolige aktiviteter som å lese for en liten gruppe, spille med puslespill eller enkle spill, noppebrett, bankebrett osv.

Tiden på ettermiddagen kan ofte være lang for noen barn. Da gjelder det å finne frem aktiviteter som kan roe dem ned. Mange er slitne etter en lang dag og trenger ro og en armkrok å slappe av i. Da er bordaktivitet, lesestunder og sangstunder deilige aktiviteter for de minste.


Elgskogen og Harehulen har barn fra 3-6 år med 20 barn på disse avdelingene

Storebarnsavdelingene er masse ute! Både Elgskogen og Harehulen har 20 barn fra 3-6 år. Det er et stort spenn så dagene og aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og modningsnivåene etter beste evne. Begge avdelingene  har turdag 1 dag i uken og gruppe/aktivitetesdag 1 dag i uken hvor de også ofte er på tur i små eller større grupper. I tillegg vil det det i større eller mindre grad hver dag være grupper ellers for å ivareta både de eldste og de yngstes behov for ulike aktiviteter. De store barna har mye fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv og dette preger deres valg av tema og aktiviteter i hverdagen. Sommer som vinter er barna ute mange timer hver dag. De har ski og skileik, aking og snølek på vinteren og om sommeren er det sykkelturer og sykkelløyper, ball-lek og organiserte leker/regel leker. Men mest av alt er barna dyktige lekere! De finner noen pinner i skogkanten og rollene blir fordelt – det kan vare i timesvis! Det er masse rom for lek og de voksne er aktivt med når det trengs, observatører og veiledere. Noen barn trenger hjelp for å finne sin rolle eller utvikle seg i rollene i leken. Det prøver vi voksne å hjelpe til med så godt vi kan.

2-3 dager i uken har vi «tradisjonell» barnehagehverdag med inneaktiviteter (i tillegg til utetid) Da er det formingsstunder med masse fantasi og engasjement, spillgrupper med puslespill eller brettspill, inne-lekegrupper med dinosaurer og togbaner, barbie, pet-shoper og bilbane og masse konstruksjonslek. De har samlingsstunder og temasamlinger som står på programmet. Storebarna har mye av aktiviteten er på tvers av avdelingene. Det er moro å se at mange av barna har andre lekekamerater i inneaktiviteten og når de er ute. Vi har mye fokus på sosial kompetanse og hva som er greit å gjøre og hva som ikke er greit, hvordan man snakker og oppfører seg ovenfor hverandre og trening i det å ta og få kontakt med andre barn. I hverdagen er de voksnes tilstedeærelse deltagelse viktig for at barna skal utvikle gode sosiale ferdigheter. Vi har også egne sosialkompetanse-samlinger med fortellinger og aktiv deltagelse fra barna.

Avdelingene er mest på turer til skogen, klubbhuset og områdene rett i nærheten, men også på turer til Eiksmarka og til blant annet biblioteket. Barna på avdelingene er glad i å «lese» og bli lest for. Lesegrupper for liten eller stor grupper er daglig aktivitet.

Fokus

Vi ønsker at barna som går ut fra Fossum Terrasse skal ha med seg en bagasje av redskaper de kan bruke i hverdagens sosiale utfordringer – hvordan snakker vi om og med hverandre, hvordan spør vi om noen vil være med i lek og hvordan spør jeg om hvordan jeg kan være med i lek. Hvordan deler vi leker og hva er rett og galt? Hva er en god venn og hva kan gode venner gjøre for hverandre, hvordan kan vi ta vare på hverandre. Det er mange og vanskelige spørsmål. Vi vil at barna her skal bli trygg på seg selv og tørre å stole på egne valg – samtidig som de klarer å innordne seg til flertallet og følge gruppen når det er forventet. Vi ønsker barn som kan se egne og andres behov og ta hensyn til disse. De voksne må være gode modeller – fortelle barna hva de skal og ikke hva de ikke skal, løfte dem og trekke frem gode egenskaper og gi barna tro på at de kan og får til. Vi må hjelpe barna som trenger hjelp – gi dem roller i lek og hjelpe dem til å mestre disse, gi rom for at man må prøve og feile. Gi dem et vokabular til å bruke i ulike situasjoner de kommer opp i. Hjelpe dem å løse konflikter på en måte de kan bruke andre situasjoner og hjelpe dem å sen en sak fra flere sider. … Sosial kompetanse er vanskelig – men viktig! Personalet må være bevisst eget språkbruk og egen konflikthåndtering, være gode modeller for barna og kunne veilede og hjelpe der det trengs. Vi må hjelpe dem å finne løsninger som de kan lære av og kunne bruke i andre situasjoner senere. Vi må være inkluderende og hjelpe barna til også å være dette, vi må hjelpe dem til å se at det er flere sider av en sak og hjelpe dem til sette seg inn i hva den andre parten kanskje tenker og føler i gitte situasjoner. Dette krever at vi er tilstede i lek og samspill mellom barna, vi må støtte dem og oppmuntre dem og være gode rollemodeller. Vi har også egne temasamlinger hvor ulike situasjoner og tema diskuteres og taes opp.

Alle barna er ute hver dag - sommer som vinter, i regnvær som i sol! Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være ute og få nye og positive opplevelser ute og på tur. Alle avdelinger har egne turdager og skogen ligger rett i nærheten - den brukes flittig. Vi har mange faste turmål og på tur opplever barna samhørighet med de andre barna, de får felles opplevelser og erfaringer med de andre barna og de lærer masse ute - de lærer å ferdes i ulikt terreng og utvikler motoriske evner, der er det utfordringer motorisk for alle barn - uansett nivå! De lærer om naturen, om dyr og planter rundt oss og vi lærer dem å ta vare på dette. De lærer nye ord og begreper. barna leker masse ute - der er det få lekeapparater og leksaker, de bruker fantasi og kreativiteten på en annen måte enn innfor barnehagens gjerder. Vi håper barna skal opp bli glad i å ferdes i naturen og ta med seg denne verdien i livet sitt!

Vi ønsker at alle barna uansett utviklingsnivå skal oppleve mestring og utvikling av sitt språk. Vi har egne små og store språkgrupper med spill, bruk av historier og fortellinger, bruk av konkreter, bilder ol . Det er lek og lystbetont. Samlinger og aktiviteter krever et personell som er bevisst eget språkbruk og som utfordrer seg selv og barna på ulike måter. Det skal være lek og lystbetont, men likevel utviklende. Rytme i språket, nye ord, nye bøker, samtaler og undring, eventyr og sang, barns deltagelse og deres interesser skal være utgangspunkt for tema og aktivitet. Vi har et rikholdig bibliotek og masse spill som barna kan bruke alene eller sammen med en voksen.
 
Vi er opptatt av utviklingen av barnas matematiske forståelse gjennom aktiviteter i hverdagen i barnehagen. Dette handler om voknes bevisthet i språk og samspill, se muligheter og være undrende med barna. La barna finne løsninger selv og bruke kreativiteten sin. Vi har mye lekmateriell som barna kan bruke som hjelper dem til å sortere, kategorisere, telle og undre seg - det handler mye om de ansattes måte å tilnærme seg barna når de er i lek med dette, dette kan være lek i sandkasse, med duplo, bygging med klosser osv eller bruk av spill, sorting og mønsterlaging i formingsstunder, lete etter og undre seg over ting på turer - lange pinner, tunge steiner, flate blader, høye trær, bratte skråninger osv!
 
Men mest av alt er vi opptatt av at barna skal ha en trygg og god hverdag - preget av gode opplevelser,lek og læring gjennom lek - og mye av dette skjer ute i skogen eller på barnehagens område. Vennskap skal knyttes og hver enkelt barn skal føle mestrin, glede og utvikling i hverdagen hos oss!

 

 

 

Kosthold

Vi har varm-matservering i barnehagen. Dette betales av foreldrene. Foreldrerepresentantene er med i prosessen og det er foreldregruppen som avgjør tilbudet og pris i forhold til dette. Pr dagsdato består kosten av: Lunsj 4 dager i uken med varm mat levert fra Bogstad Catering og 1 dag i uken med mat laget på tur/i grillhytten.(turmat) Alle barna får i tillegg frukt og melk hver dag. 

Dette koster pt kr 500 i mnd 11 mnd i året. Eventuell mat utover dette (frokost og 3 mat) har barna med selv.

Barn er sosiale, og liker å spise sammen. Når vi har ny mat i barnehagen, er barna flinke til å smake, de ser hva andre spiser og prøver nye ting – og liker etter hvert mange nye matsorter. Et varmt måltid midt på dagen, gir energi til videre lek men også en fellesfølelse ved at alle spiser det samme. Bogstad Catering leverer annen hver dag med fisk og kjøtt. Turmaten tilberedes ofte ute, og er derfor litt enklere som gryterett, fiskepinner i lompe, pølser i lompe, fiskekaker i brød og fyldige supper.

 

TURMAT:

Vi har en del faste retter vi spiser på tur. Det er litt etter sesongen i forhold til været og i forhold til bålforholdene.

¤ Pølse og lompe eller pølse i pinnebrød

¤ Fiskepinner i lompe

¤ Fiskekaker i brød

¤ Kjøttkaker i brød

¤ Makaronigryte eller risotto (pølser, kjøttboller el blandet med makaroni/ris, tomat, ost og grønsaker)

¤ Tortillalefese med kjøtt (salami, pølsebiter, skinke el og ketchup, mais, papriak og ost) grillet på bål

¤ Supper; grønsakssuppe eller tomatsuppe med makaroni og pølsebiter

¤ Lapskaus (kjøttboller og lapskausblanding)

¤ Gryterett med kjøttdeig (meksikansk eller bolognese)

¤ Matmuffins og pizzasnurrer